Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenWat zijn de regels bij rijschool Schmitz?


ARTIKEL 1

De Rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:


1.1 De leerling krijgt rijles van een rijinstructeur welke aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) en die in het bezit is van een VOG, geldig rijbewijs en geldige bevoegdheid conform de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). Deze kan te allen tijde getoond worden.

1.2 De lesauto is voorzien van een dubbele bediening, goed zichtbare “L” en benodigde spiegels, conform de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).

1.3 De rijschool heeft ten aanzien van jouw aansprakelijkheid een bedrijfsverzekering afgesloten.

1.4 De lestijd wordt door de rijinstructeur volledig benut voor de leerling en de rijinstructeur zal te allen tijde instaan voor de veiligheid.

1.5 Indien de rijles niet door kan gaan i.v.m. ziekte van de instructeur, defecte auto en/of weg-/weersomstandigheden wordt de leerling tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende rijinstructeur ingezet.

1.6 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin ook de rijlessen zijn gevolgd. In geval van defect/overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.7 De leerling kan bij Artikelen 1.5 en/of 1.6 geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


ARTIKEL 2

De Leerling dient zich te houden aan de volgende regels:


2.1 Om rijlessen te kunnen volgen moet de leerling minimaal 16 jaren en 6 maanden oud zijn. Om praktijkexamen en/of de tussentijdse toets te kunnen afleggen, moet de leerling minimaal 17 jaar zijn. Doet de leerling rijexamen terwijl de leerling nog geen 18 jaar oud is, dan zal de leerling zich moeten aanmelden op 2todrive.nl om de begeleiderspas aan te vragen en mag de leerling tot zijn/haar 18e verjaardag alleen onder toezicht van zogenaamde coach(es) rijden.

2.2 De leerling meldt zich bij aanvang van de rijopleiding aan op mijn.cbr.nl om de rijschool te machtigen en de gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen. Zonder machtiging en/of gezondheidsverklaring kan Rijschool Schmitz geen examen aanvragen.

2.3 De leerling kan bij nalaten van Artikelen 2.1 en/of 2.2 geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

2.4 De leerling dient altijd een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs bij zich te hebben. Bij een boete of weigering bij het rijexamen is de leerling zelf verantwoordelijkheid en zijn de kosten voor de leerling.

2.5 De leerling is op tijd op de afgesproken plaats voor zijn/haar rijles. De instructeur wacht maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Bij het niet verschijnen heeft Rijschool Schmitz het recht om de les in rekening te brengen.

2.6 Een leerling mag een rijles afzeggen of verzetten indien dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afgesproken les is gemeld. Bij afzegging/verzetten binnen 24 uur heeft Rijschool Schmitz het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2.7 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Onder dringend verstaan we: ziekte, overlijden van naaste familie, uitvaart, spoedopname in het ziekenhuis. Niet dringende zaken zijn: school, werk, vakantie of andere afspraken welke eerder bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. Verdere beoordeling is aan de instructeur.


ARTIKEL 3

Voor de betalingen gelden de volgende voorwaarden:


3.1 Betaling geschiedt na de les contant aan de instructeur of per bank binnen 8 dagen nadat de leerling een factuur heeft ontvangen.

3.2 Pakketten mogen in maximaal 3 termijnen betaald worden. Hierover worden schriftelijke afspraken gemaakt.

3.3 Facturatie zal in principe plaatsvinden voorafgaand aan de te nemen lessen. De factuur wordt verzonden per e-mail. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 8 dagen zal er een herinnering verzonden of overhandigd worden.

3.4 Bij een betalingsachterstand zal Rijschool Schmitz de rijopleiding stopzetten en zal een incassoprocedure in gang gezet worden. De incassokosten, extra administratiekosten en de te heffen wettelijke rente zijn voor de leerling, danwel zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger.

3.5 Voordat de leerling op rijexamen gaat, dienen alle termijnen/facturen voldaan te zijn, tenzij anders is afgesproken.

3.6 Bij het behalen van het rijbewijs of beëindiging van deze overeenkomst betaalt de Rijschool eventuele vooruitbetaalde rijlessen/examens terug, echter nooit meer dan feitelijk betaald is.

3.7 De Rijschool mag de tarieven te allen tijde aanpassen.

3.8 Reeds betaalde facturen hebben een geldigheidsduur van 18 maanden. Daarna vervalt restitutie. Indien hier geschillen door ontstaan geldt de factuurdatum + 8 dagen.

3.9 Indien het pakket niet in zijn geheel wordt afgenomen, vanwege een andere reden dan het behalen van het rijbewijs, wordt het niet genoten deel gerestitueerd. Hiervoor worden echter € 25,00 administratiekosten alsmede 1 les in rekening gebracht. Rijschool Schmitz zal nooit meer restitueren dan feitelijk betaald is.


ARTIKEL 4

Aanvragen tussentijdse toets / praktijk (her)examen


4.1 Een tussentijdse toets en/of praktijk (her)examen wordt aangevraagd wanneer de rijinstructeur beoordeelt dat de leerling een reële kans van slagen heeft. Er wordt hierbij gekeken naar de prestaties van de leerling en niet naar het aantal genoten lessen.

4.2 Het CBR hanteert een wachttijd van maximaal 7 weken voor een toets/rijexamen, en maximaal 5 weken voor een herexamen. Overschrijding hiervan kan de Rijschool niet aangerekend worden.

4.3 Indien de leerling door dringende zaken niet op een toets/rijexamen kan verschijnen treedt de restitutieregeling van het CBR in werking.

4.4 Als de leerling niet/te laat op een toets/rijexamen verschijnt of deelname geweigerd wordt door oorzaken welke aan de leerling toegerekend kunnen worden, zijn de aanvraagkosten voor een nieuwe toets/rijexamen voor de leerling. Kan de oorzaak aan de Rijschool toegerekend worden, dan zijn de aanvraagkosten voor een nieuwe toets/rijexamen voor de Rijschool.

4.5 Mocht een toets/rijexamen niet doorgaan omdat het CBR hiertoe besluit vanwege slecht weer door ijzel/sneeuw/mist, dan hoeft de leerling geen nieuwe aanvraag te betalen. Een toets/rijexamen wordt dan uitgesteld. De kosten van eventuele extra rijlessen zijn voor de leerling.


ARTIKEL 5

Beëindiging van deze overeenkomst


5.1 Zowel de leerling, als de Rijschool mogen deze overeenkomst te allen tijde ontbinden. Bij ontbinding zal genoten korting herberekend worden en de leerling zal een eindfactuur ontvangen.


ARTIKEL 6

Vrijwaring


6.1 Als de leerling tijdens de rijles of een toets/rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden kan Rijschool Schmitz de leerling in principe niet aansprakelijk stellen. De Rijschool draagt zelf het risico, tenzij de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks waarschuwen en ingrijpen van de instructeur toch schade ontstaat of een boete verkregen wordt.

6.2 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere middelen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dit geldt ook voor medicijnen met een gele/rode sticker op de verpakking. Indien de instructeur bij aanvang van of tijdens de rijles het vermoeden heeft dat de leerling onder invloed is, heeft de instructeur het recht de les te annuleren en de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Als bij schade blijkt dat de leerling onder invloed was, zal de leerling aansprakelijk gesteld worden.

6.3 Indien de leerling verzwegen heeft dat hij/zij een rijontzegging heeft of geen voertuig mag besturen om welke reden dan ook, zijn de hieruit voortkomende kosten/boetes voor de leerling. Als bij schade blijkt dat de leerling een rijontzegging had, zal de leerling aansprakelijk gesteld worden.


ARTIKEL 7

Geschillen


Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Versie 01.04.2022